Algemene voorwaarden / Jipfish

Algemene voorwaarden

 

Jipfish Exploitatie BV

 

   Artikel 1.          Definities

1.1.       In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a.      Jipfish: de gebruiker van deze algemene voorwaarden Jipfish Exploitatie BV (hierna Jipfish) gevestigd aan de Schijfstraat 8, 5061KB te Oisterwijk, ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 88056996; 

 1. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jipfish en de klant;
 2. Klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met

Jipfish;

 1. Consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
 2. Website: de website jipfish.com die door Jipfish wordt beheerd.

 

   Artikel 2.          Algemeen

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Jipfish en de klant.

2.2.       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.       Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

2.4.       Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Jipfish vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.       Indien Jipfish niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jipfish in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

   Artikel 3.          Aanbod

    3.1.       Het aanbod van Jipfish is vrijblijvend.

3.2.       Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden Jipfish niet.

    3.3.       Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

 

   Artikel 4.          Website

4.1.       Jipfish garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

    4.2.       Jipfish is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 

   Artikel 5.          Gebruiksvoorwaarden

5.1.       Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen volgens, in overeenstemming met hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

5.2.       Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

5.3.       Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Jipfish of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Artikel 6.          Prijzen en verzendkosten

    6.1.       De vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

    6.2.       Jipfish heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

6.3.       De hoogte van de verzendkosten wordt voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

 

Artikel 7. Totstandkoming van de overeenkomst
7.1.       De overeenkomst komt tot stand:
 1. nadat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Jipfish; of
 2. nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen en op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” heeft geklikt.
  • De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
  • Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Jipfish de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Jipfish heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Jipfish.

 

   Artikel 8.          Betaling

8.1.       Voor de via de website bestelde producten worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:

 1. via Shopify Payments en daarbij aangeboden betaalmogelijkheden zoals maar niet uitsluitend iDeal;
 2. Door het factuurbedrag over te maken op de bankrekening van Jipfish.

8.2.       Jipfish heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

 

   Artikel 9.          Levering

9.1.       Jipfish zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

    9.2.       De bestelling wordt door Jipfish opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

9.3.       Alle door Jipfish aangegeven leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

9.4.       Indien Jipfish het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Jipfish de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Jipfish eventueel reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

9.5.       Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

 

   Artikel 10.        Herroepingsrecht voor de consument

10.1.       Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument het product van Jipfish heeft ontvangen. De consument wordt gewezen op het herroepingsrecht in de e-mail die hij ontvangt na het plaatsen van de order of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten. 

10.2.       Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Door het product in gebruik te nemen vervalt het herroepingsrecht.

10.3.       Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product aan Jipfish kenbaar te maken. Jipfish verstrekt aan de consument het “Formulier voor Herroeping” met toelichting, dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

10.4.       Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Jipfish terug te sturen, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en in de originele verpakking.

10.5.           De consument kan ook, zonder eerst Jipfish ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep

doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 terugsturen naar Jipfish. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

10.6.       Indien de consument op elektronische wijze aan Jipfish kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Jipfish na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.

10.7.       Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Jipfish overeenkomstig artikel 10.10 aan de consument terugbetaalt.

10.8.       Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument. 

10.9.         Het risico van de retourzending rust bij de consument. 

10.10.       Jipfish zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de

consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de verzendkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren vermits Jipfish het product heeft retour ontvangen.

10.11.       De consument ontvangt van Jipfish het document “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 

   Artikel 11.        Uitsluiting van herroepingsrecht

11.1.       Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10 geldt uitdrukkelijk niet voor de klant zijnde een bedrijf of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

 

   Artikel 12.        Conformiteit

12.1.       Jipfish staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

   Artikel 13.        Garantie

13.1.       Op de geleverde producten wordt een garantie verleend van 2 jaar. Deze garantie komt de consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.

13.2.         De factuur is het garantiebewijs.

13.3.       Indien de klant een beroep wil doen op de garantie, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Jipfish.

13.4.       De klant dient Jipfish de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat Jipfish overgaat tot het onderzoeken van een garantieclaim, impliceert niet dat Jipfish de garantieclaim accepteert.

13.5.       Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Jipfish geaccepteerd, dan zal Jipfish, naar haar keuze, het product vervangen, het product repareren of een vervangend onderdeel leveren. De aansprakelijkheid van Jipfish is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 14 is opgenomen.

13.6.       Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.

13.7.       Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen:

 1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of niet goed schoonmaken van het product;
 2. er sprake is van slijtage aan het product door normaal gebruik;
 3. het product niet op de juiste wijze is gemonteerd;
 4. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
 5. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
 6. gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen, weersomstandigheden, stroomstoring en blikseminslag;
 7. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde

(vernieling);

 1. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
 2. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties;
 3. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd.

 

   Artikel 14.        Aansprakelijkheid en verjaring

14.1.       Jipfish kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant.
  • Jipfish is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
  • De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren

die het product werkelijk heeft. Jipfish is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

 • Jipfish is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jipfish is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Jipfish is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik van het product in strijd met de gebruiksaanwijzing. Het gebruik van het product is geheel voor eigen risico.
 • Jipfish is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 • Jipfish is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.
 • Indien Jipfish aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jipfish beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jipfish gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Jipfish beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Jipfish vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Jipfish kan aanwenden, met dien verstande dat voor de consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

   Artikel 15.        Overmacht

15.1.       Jipfish is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Jipfish geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jipfish niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden, diefstal, stroom- en internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen, terrorisme, belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen, onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden, belemmeringen in het vervoer, werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan, ex- en importverboden, branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Jipfish, het verbranden van middelen van vervoer van Jipfish of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan, overheidsmaatregelen.

15.2.       Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Jipfish.

15.3.       Indien Jipfish weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Jipfish de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

 

   Artikel 16.        Klantenservice

16.1.       Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Jipfish. De klantenservice van Jipfish is bereikbaar via het emailadres hello@jipfish.com.

16.2.       Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten. 

16.3.         Bij Jipfish ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de

datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jipfish binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.  

 

   Artikel 17.        Privacy

17.1.       Jipfish verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

   Artikel 18.        Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.         Op de overeenkomst tussen Jipfish en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.2.       Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Jipfish worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jipfish gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Jipfish zich schriftelijk richting, tegenover, naar de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.